Nulmeting ‘Historische maritieme ensembles’

In de eerste helft van 2017 laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verkenning uitvoeren naar historische maritieme ensembles in Nederland. De opdracht hiertoe is gegeven aan het Mobiel Erfgoed Centrum en adviesbureau ErfgoedWerf voert de verkenning uit.

Nulmeting ‘Historische maritieme ensembles’ Maritiem erfgoed bepaalt kwaliteit leefomgeving

Historische havens zijn vaak bepalend voor de identiteit van dorpen en steden en daarmee voor de kwaliteit van de leefomgeving. Historische schepen, bij voorkeur varend, dragen hiertoe in hoge mate bij. Toch zijn veel gemeenten met maritiem erfgoed zich vaak niet of te weinig bewust van de mogelijkheden die dit erfgoed met zich meebrengt. Een integraal kwaliteitsbeleid ontbreekt veelal, wat gemakkelijk leidt tot ongewenste ontwikkelingen, die tevens de economische meerwaarde die maritiem erfgoed kan hebben tenietdoen.

Verkenning knelpunten en kansen

Met de Erfgoedwet en de Omgevingswet komen nieuwe oplossingen en mogelijkheden binnen handbereik op het raakvlak van de fysieke omgeving en het maritiem erfgoed. De ‘Nulmeting identiteit en benutting historische maritieme ensembles’ inventariseert welke historische maritieme ensembles in Nederland voorkomen. Daarbij kijken we niet alleen naar het varend erfgoed, maar ook naar de samenhang met maritieme objecten zoals pakhuizen, werven, sluizen, kranen en bruggen. Tijdens de inventarisatie worden ervaren knelpunten en kansen in nieuwe wet- en regelgeving in beeld gebracht.

Handreiking historische maritieme ensembles voor gemeenten

De conclusies uit de nulmeting zijn na de zomer van 2017 gereed. De resultaten dit project zullen worden meegenomen in de uitwerking van een te schrijven handleiding voor Nederlandse gemeenten.

Comments are closed.