Erfgoedregio

De inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg was voor een aantal gemeenten in de regio West-Friesland aanleiding om zich te beraden op de wijze waarop zij uitvoering konden geven aan deze wet. Het idee om nauwer samen te gaan werken op het gebied van archeologie en monumentenzorg werd positief ontvangen. In opdracht van zeven gemeenten in de regio West-Friesland heb ik onderzocht wat de mogelijkheden zijn van samenwerking. Eerst is in kaart gebracht wat de aard en omvang was van de behoeften van de zeven gemeenten. Het rapport bevatte een organisatievorm en een plan van aanpak met fasering en tijdpad.

De samenwerking en de bevoegdheden zijn in een overeenkomst vastgelegd. Door dit samenwerkingsverband www.hoorn.nl/Archeologie-West-Friesland is de kwaliteit en de continuïteit van de archeologische zorg en de monumentenzorg in de regio beter geborgd, is de opgravingsbevoegdheid behouden en kon de archeologische capaciteit worden uitgebreid.

Comments are closed.