Beleidsevaluatie Brim

Met het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten(Brim) stimuleert de Rijksoverheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud van hun monument. Het Brim was de samenvoeging van een restauratie- en een onderhoudssubsidieregeling en is in 2006 in werking getreden. Na enkele jaren moest de werking ervan bekeken worden. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik het Brim geëvalueerd. Kern van de beleidsevaluatie van het Brim was om de beleidsintenties te vergelijken met de uiteindelijke regeling.

Uit de evaluatie bleek een behoefte aan een vereenvoudiging van de regeling, met minder administratieve lasten voor de monumenteneigenaren en hogere maximaal subsidiabele kosten. Per 1 januari 2011 wijzigde het Brim op basis van de uitkomsten van de evaluatie. Na een nieuwe evaluatie is het Brim per 1 januari 2013 opnieuw gewijzigd.”

Comments are closed.